top of page

Czy popełniasz jeden z tych najczęstszych błędów w języku angielskim?


Nauka języka angielskiego dla Polaków może stanowić wyzwanie z uwagi na różnice w gramatyce, słownictwie oraz wymowie. Poniżej omówimy 10 najczęstszych błędów popełnianych przez polskich uczniów, wraz z szczegółowymi wskazówkami, jak ich unikać.1)      Użycie Present Simple zamiast Present Continuous


Błąd: I go to the cinema now.

Poprawnie: I am going to the cinema now.


Jak unikać: Czasu Present Continuous używamy do opisywania czynności, które odbywają się dokładnie w chwili mówienia. Aby unikać tego typu błędów, warto ćwiczyć tworzenie zdań, opisujących bieżące działania. Pamiętaj o dodawaniu końcówki „-ing” do czasowników oraz o poprawnym stosowaniu formy „to be” (am, is, are). Na przykład: "I am eating dinner", "She is reading a book", "They are playing football".


2)      Brak „s” w trzeciej osobie liczby pojedynczej


Błąd: He go to school every day.

Poprawnie: He goes to school every day.


Jak unikać: Zawsze dodawaj „s” do czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple. Ćwicz odmianę czasowników i zwracaj uwagę na formy he, she, it. Na przykład: "he runs", "she reads", "it works". Regularne ćwiczenia pomogą w wyrobieniu nawyku stosowania tej zasady.


3)      Niepoprawne użycie przedimków „a”, „an” i „the”


Błąd: I saw movie yesterday.

Poprawnie: I saw a movie yesterday.


Jak unikać: Przedimek „a” używamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, gdy mówimy o czymś po raz pierwszy, i gdy rzeczownik zaczyna się od spółgłoski. Przedimek „an” stosujemy w analogicznych sytuacjach, ale przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski (a, e, i, o, u). Przedimek „the” używamy, gdy mówimy o czymś konkretnym lub dobrze znanym. Zacznij ćwiczyć używanie przedimków w różnych kontekstach, zwracając uwagę na to, kiedy wprowadzasz nową informację, a kiedy odnosisz się do czegoś już znanego. Na przykład: "I saw a dog (nowa informacja). The dog was big (konkretne odniesienie)". Albo: "She has an umbrella (nowa informacja). The umbrella is red (konkretne odniesienie)".


4)      Zamiana „than” i „then”


Błąd: He is taller then me.

Poprawnie: He is taller than me.


Jak unikać: „Than” używamy w porównaniach, podczas gdy „then” oznacza „wtedy” lub „następnie”. Aby unikać tego błędu, stwórz listę zdań z tymi słowami i ćwicz ich poprawne użycie w kontekście. Na przykład: "She is smarter than him" (porównanie) oraz "We went to the park, and then we had lunch" (kolejność zdarzeń). Regularne ćwiczenia pomogą w wyrobieniu nawyku stosowania tych słów we właściwy sposób.


5)      Mylne użycie „borrow” i „lend”


Błąd: Can you borrow me your pen?

Poprawnie: Can you lend me your pen?


Jak unikać: „Borrow” oznacza pożyczać od kogoś, natomiast „lend” oznacza pożyczać komuś. Na przykład: "She borrowed a book from the library" (ona pożyczyła książkę od biblioteki) oraz "He lent his car to his friend" (on pożyczył swój samochód swojemu przyjacielowi). Regularne praktykowanie pomoże w zapamiętaniu odpowiednich kontekstów użycia tych czasowników.6)      Niepoprawne użycie „many” i „much”


Błąd: There are much people here.

Poprawnie: There are many people here.


Jak unikać: „Many” używamy z rzeczownikami policzalnymi (czyli takimi, które można policzyć, np. people, books, cars), natomiast „much” z niepoliczalnymi (czyli takimi, które nie mają określonej liczby, np. water, information, time). Aby unikać błędów, stwórz listę rzeczowników i ćwicz ich poprawne użycie z „many” i „much”. Na przykład: "There are many books on the shelf" (policzalny), "How much time do you have?" (niepoliczalny).


7)      Użycie „listen” zamiast „hear”


Błąd: Can you listen that noise?

Poprawnie: Can you hear that noise?


Jak unikać: „Listen” oznacza aktywne słuchanie z uwagą lub na żądanie, natomiast „hear” oznacza postrzeganie dźwięków za pomocą uszu. Na przykład: "Listen to the music carefully" (słuchać z uwagą muzyki), "I can hear a dog barking" (słyszę szczekającego psa).


8)      Niepoprawne stosowanie „for” i „since”


Błąd: I have lived here since five years.

Poprawnie: I have lived here for five years.


Jak unikać: „For” używamy przy określaniu okresu czasu trwającego od jakiegoś punktu w czasie, natomiast „since” używamy, aby wskazać konkretny punkt w czasie, od którego coś trwa. Aby unikać błędów, ćwicz tworzenie zdań z „for” i „since”, używając różnych przedziałów czasowych. Na przykład: "She has been studying English for two years" (okres czasu), "They have been friends since high school" (punkt w czasie).


9)      Niepoprawne wymawianie „th”


Błąd: I sink (zamiast „I think”).


Jak unikać: Ćwicz wymowę dźwięku „th”, zwracając szczególną uwagę na pozycję języka. Dźwięk „th” jest interdentalny, co oznacza, że język znajduje się między zębami. Aby poprawnie wymawiać ten dźwięk, spróbuj umieścić koniuszek języka delikatnie między zębami przednimi i wydmuchaj powietrze. Warto ćwiczyć to na przykładzie słów takich jak „think”, „this”, „thank”, aby utrwalić poprawną wymowę.


10)  Niepoprawne wymawianie „au” jako „ou”


Błąd: Out (zamiast „autumn”).


Jak unikać: „Au” w słowie „Autumn” ma dźwięk „ɔː”, który jest bardziej zaokrąglony, podczas gdy „ou” w słowie „out” ma bardziej otwarty dźwięk. Aby unikać tego błędu, warto ćwiczyć różnicę między tymi dźwiękami. Zwróć uwagę na to, że dźwięk „ɔː” jest tworzony przez zaokrąglenie warg i umiejscowienie języka bliżej podniebienia niż „ou”. Przykłady: „Autumn” (ɔː-təm), „out” (aʊt).

 

Podsumowując, skupienie i systematyczna praktyka są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w nauce języka angielskiego. Unikanie wspomnianych błędów gramatycznych, słownictwa i wymowy poprawi nie tylko płynność komunikacji, ale także zwiększy Twoją pewność siebie w codziennej konwersacji. Jeśli chcesz pójść o krok dalej, to zapisz się na nasze zajęcia. Wspólnie poprawimy te i wiele innych błędów, a z każdą lekcją będziesz zauważać progres!

33 wyświetlenia

Comentarios


bottom of page